Home
CD Kopiering
CD Repilcation
DVD Kopiering
DVD Replication
Kontakt os
XDmailcards ( kommer )

  HANDELSBETINGELSER

Alle ordre effektueres i henhold til vore almindelige aandelsbetingelser, medmindre andet er skriftligt aftalt.

1. Priser
Alle anførte priser på prislister og tilbud er fritblivende, baseret på
de til enhver tid gældende dagspriser. PMP forbeholder sig ret til uden forudgående varsel, at ændre disse priser indtil leveringstidpunktet, forsåvidt der indtræder ændringer i valutakurser, råvarer, told- og afgifter, fragtrater og lønomkostninger eller forhold iøvrigt uden for PMP's kontrol. Forsendelsesomkostninger er ikke inkluderet i anførte priser.

2. Ordrerstørrelser
PMP forbeholder sig ret til at levere 10 % over eller under angivne ordrestørrelser. Midlertidigt udsolgte varer kan delleveres og optages som restordre. Ved ordrerstørrelser under et nærmere angivet minimum debiteres ekspeditionsgebyr.

3. Levering
Al levering sker fra PMP's forretningsadresse ab. lager / ab. fabrik. PMP har ret til at vælge forsendelsform. Levering anses at være sket når ordren er klar til ekspedition på PMP's forretningsadresse og enhver forsinkelse og beskadigelse herefter er uden ansvar for PMP.
Alle oplyste leveringstider er cirka-tider at regne fra bekræftelse af ordren, evt. i form af inbetaling af depositum. Såfremt køber ikke rettidigt har opfyldt de indgåede aftaler eller på anden måde har forsinket leveringens udførelse, f.eks. ved tilføjelser eller ændring i ordren, er PMP berettiget til at forlænge leveringstiden, medmindre PMP foretrækker at hæve den indgåede aftale. Forsinkelse ved levering berettiger ikke køber til at hæve aftalen eller modtage erstatning. Som overskridelse af den oplyste leveringstid anses 1 måned for uvæsentlig.

4. Betaling
Normal betalingsaftale er netto kontant 8 dage. Ønskes varer fremsendt til betaling ved modtagelsen pålægges disse meromkostninger køber. Ved større leverencer eller specialopgaver er PMP berettiget til at forlange et depositum eller forudbetaling tilsammen med ordreafgivelsen. Ejendomsretten til det leverede overgår først til køber når hele købsprisen er betalt. Ved forsinkelse i betaling er PMP berettiget til at kræve erstatning samt en rentegodtgørelse på 2½ % pr. påbegyndt måned fra leveringstidspunktet.
Er der aftalt varekredit mellem køber og PMP fremgår kredittid/rettidig betalingstidspunkt af handelsfakturaen. Overskrides denne betalingsfrist er PMP berettiget til at opkræve 2½ % rente pr. påbegyndt måned fra det aftalte betalingstidspunkt. Ved uregelmæssighed i betaling er PMP berettiget til at udsætte eller standse yderligere leverencer.

5. Varens anvendelse og kvalitet
Køber erkender at ville anvende det leverede i erhvervsmæssigt øjemed og at være bekendt med varens egenskaber, anvendelsesmuligheder og rette brug, samt at følge PMP's evt. anvisninger herom. Det påhviler køberen i tilfælde af videresalg, at videregive de modtagne oplysninger. Varer beregnet til teknisk brug (jvfr. Demko-regulativerne) må alene anvendes til dette angivne formål og det påhviler køber at følge ethvert gældende regulativ på dette område. Det leveredes kvalitet fremgår af de til enhver tid gældende datablade eller producentens oplysninger. Er PMP ikke selv producenten er kvaliteten uden ansvar fra PMP's side. Oplyser PMP køber om ændringer i en leverences kvalitet forud for levering og accepterer køber de opgivne ændringer, kan køber ikke hæve leveringsaftalen med henvisning til dette.
Forsåvidt produktkvaliteten er afhængig af købers eget materiale, tegninger eller originaler, sker enhver fremstilling og leverence for købers regning og risiko. PMP har ret til at afvise at producere/levere fra det modtagne materiale.

6. Garanti
Leverede produkter er omfattet af den på de til enhver tid gældende prislister anførte garanti. Er garantien ydet i form af fabriksgaranti fra en underleverandør er PMP alene formidler mellem køber og fabrikant og kan ikke drages til ansvar for garantiens opfyldelse. PMP forbeholder sig afhjælpningsret og al udbedring under garanti sker på PMP's værksted eller, hvis PMP ikke er direkte ansvarlig for garantiens opfyldelse, videresendt til fabrikantens værksted. Alle fragtomkostninger/rejseomkostninger debiteres køber.
Foretages ukyndigt indgreb i det leverede bortfalder enhver garanti. Garanti dækker alene den oprindelige køber og kan ikke overdrages. Iøvrigt henvises til de enkelte fabrikanters garantibestemmelser.
Er ingen garantioplysninger angivet på prisliste/datablade, gældende på leveringstidspunktet, er det leverede uden garanti fra PMP's side.

7. Reklamationsret
Finder køber mangler eller fejl ved det leverede skal køber straks underrette PMP herom senest 5 hverdage fra varens modtagelse og senest 30 dage fra leveringsdagen. Reklamationer indgivet efter denne frist anses ikke for at være gældende. Reklamation i forbindelse med garanti skal straks meddeles PMP og enhver anvendelse af det leverede ophøre indtil PMP giver tilladelse til fortsat anvendelse. Overholdes dette ikke, har PMP ret til at afvise garantikravet.

8. Originalmateriale
Originalmateriale leveret af køber opbevares hos PMP for købers risiko og PMP kan ikke drages til ansvar for skade, mangler eller tab. Ønskes det leverede materiale forsikret, må særskilt skriftlig forsikringsaftale indgås.
Originalmateriale fremstillet af PMP som grundlag for videre forarbejdning/produktion forbliver PMP's ejendom, selvom køber afholder en del af- eller hele omkostningen til denne fremstilling, f.eks. duplikeringsmasters, matricer, film og trykplader.
Tekniske diagrammer og fremstillingsprocedurer forbliver PMP's ophavsret og evt. overgang til køber er alene i form af brugsret uden kopiret.

9. Returnering
Alle normal-leverencer er i fast regning uden returret. Indgås aftale om returret, skal dette være skriftligt anført på købsaftalen eller leveringsfaktura. Returnering i henhold til en sådan aftale skal altid ske franko til PMP's adresse i ubeskadiget originalemballage. Evt. fejl- og mangler ved returnering debiteres køber. Sker returnering senere end en angiven frist, kan PMP afvise at tage det leverede retur og vælge at debitere en returneringsafgift i form af gebyr eller procentafslag i prisen.

10. Ansvar
PMP kan ikke gøres ansvarlig for skade på person eller ejendom, når skaden er følge af urigtigt brug af det leverede eller en følge af det leveredes egne egenskaber. PMP har i intet tilfælde noget ansvar for driftstab eller forgæves afholdte omkostninger, som følge af mangler eller fejl ved det leverede. PMP kan ikke gøres ansvarlig efter Købelovens §§ 24 og 43. Herudover er almindelig force majeure gældende.

11. Købeaftale
Enhver Ordrebekræftelse/Følgeseddel/Faktura anses som Købeaftale under de her ovenfor nævnte almindelige Handelsbetingelser. Kan disse ikke accepteres af køber, skal køber straks gøre PMP opmærksom på dette ved modtagelsen af Købeaftalen. Sker levering uden forudgående Købeaftale og kan køber ikke acceptere Handelsbetingelserne, forpligter køber sig til straks at returnere det leverede inden ibrugtagning. I alle andre tilfælde anses køber for, at have accepteret Handelsbetingelserne.

Der tages forbehold for tastefejl og prisændringer. Alle priser er excl.moms.  Alt salg er i henhold til vore Handelsbetingelser.


www.meistrup.dk
Copyright © meistrup.dk 
  Per Meistrup Productions
Blovstrød Teglværksvej 3  
  DK-3450 Allerød    Danmark
Tel. (+45) 56 14 66 77  
  E-mail        Per Meistrup Production Blovstrød Teglværksvej 3 DK-3450 Allerød